Toimiva tiimityö

Hyvin suunnitellulla ja määritellyllä tiimityöllä saavutetaan tavoitteita ja ideoidaan uutta. Mitä tiimityöllä sitten tarkoitetaan? Tiimi koostuu ihmisistä, joilla on yhteinen tavoite ja tavoitteen toteutumisesta vastataan yhdessä tiimin jäsenten kesken. Liian usein ajatellaan, että tiimin muodostamisen jälkeen tiimityön pitäisi sujua heti mutkattomasti. Tiimityö edellyttää kuitenkin pitkäjänteistä yhteistä suunnittelua ja avointa vuorovaikutusta.

Onnistunut tiimityö edellyttää tiimiltä:

 • Tiimityön suunnittelua tiimin jäsenten kesken
 • Tiimin tavoitteiden yhteistä määrittelyä
 • Tehtävien, tiimin johtamisen ja vastuiden jakamista tiimin sisällä
 • Avointa vuorovaikutusta ja viestintää
 • Tiimin aikataulujen määrittämistä
 • Tavoitteiden toteutumisen seurantaa ja arviointia
 • Arvostusta tiimin jäsenten kesken
 • Tiimin vahvuuksien tunnistamista ja hyödyntämistä
 • Tiimin resurssien sopimista. Tiimityössä on tärkeää määritellä myös taloudelliset resurssit.

Tiimin muodostamisen jälkeen kannattaa sopia yhteinen tiimin aloituspalaveri, jossa määritellään tiimin vastuut, pelisäännöt, aikataulu, tavoitteet ja johtaminen. Tässä voit hyödyntää apuna FinFamin Tiimityön mallia. Tämän jälkeen aloitetaan yhteinen tiimityö. Tiimin aloituspalaverissa kannattaa käsitellä ainakin seuraavat asiat:

 • Mikä on tiimin tavoite?
 • Miten tiimin johtajuus toteutuu? Kuka toimii tiimivastaavana?
 • Miten tiimin viestintä toteutetaan tiimin sisällä ja miten tiimityöstä tiedotetaan ulospäin?
 • Miten vastuut jaetaan tiimissä ja minkälaista osaamista tiimistä löytyy?
 • Minkälainen aikataulu tiimityöllä on?
 • Miten tiimin toimintaa ja tavoitteiden toteutumista seurataan? Tässä voi hyödyntää FinFamin kehittämiä Tiimityön arviointikysymyksiä.
 • Minkälaiset resurssit tiimillä on käytössä? Tässä kohtaa puhutaan myös taloudellisista resursseista.

Hyödynnä tiimipalaverit

Tiimityöskentelyssä on tärkeää sopia säännöllisiä tiimipalavereja, jotka toimivat myös tiimityön arvioinnin ja seurannan välineenä. Tiimipalaverit toimivat myös tiiminjäsenten ideoiden jakamisen foorumeina, sillä parhaimmassa tapauksessa tiimityö tuottaa uusia innovatiivisia ideoita.

Tee näin: Sovi tiimipalaverien ajankohdat yhdessä tiimiläisten kanssa jo tiimin muodostusvaiheessa. Kuinka usein tiimipalavereja järjestetään?

Hyödynnä tiimiläisten vahvuudet ja osaaminen

Tiimityö tulee nähdä vahvuutena. Hyvässä tiimityöskentelyssä hyödynnetään erilaista osaamista ja arvostetaan työntekijöiden erilaisia vahvuuksia. Tee näin: Hyödyntäkää tiimin vastuiden jakamisessa työntekijöiden vahvuuksien tunnistamista. Mitä vahvuuksia tiimissä on? Minkälaista osaamista tiimissä on?

Tiimityö on kehittyvä prosessi

Tiimityö tulee nähdä kehittyvänä prosessina, joka muotoutuu tiimityön edetessä. Jokainen tiimi etsii muodostumisvaiheessaan tiimin sisäisiä rooleja, vastuita ja pelisääntöjä. Tässä kohtaa tärkeäksi muodostuu se, että tiimin annetaan muotoutua rauhassa. Tiimityöskentelyssä on tärkeää ymmärtää, että ongelmat ja tiimiläisten näkemyserot vahvistavat tiimityöskentelyä ja niiden selvittäminen vahvistaa tiimin toimintaa. Kun tiimi pystyy ratkaisemaan ongelmia, tiimin roolit vahvistuvat ja tiimissä syntyy kannustava ja osaamista jakava työkulttuuri. Timanttinen tiimi syntyy pitkäjänteisen työn tuloksena.

 

 

Print Friendly, PDF & Email