Omaisjärjestötyön laatujärjestelmä

Laatujärjestelmä on kehitetty FinFamin keskusliiton ja jäsenyhdistysten yhteistyönä, ja se pohjautuu järjestössä jo aiempina vuosina tehdylle kehittämistyölle. Laatujärjestelmä koostuu kolmesta elementistä: laatukriteereistä, auditoinneista sekä verkkokäsikirjasta ja muusta tukimateriaalista. Laatujärjestelmässä yhdistyvät hallinnon ja toiminnan kehittäminen, keskusliiton aktiivinen tuki jäsenyhdistyksille sekä systemaattinen arviointitiedon tuottaminen ja hyödyntäminen.

Laatujärjestelmä on ennen kaikkea johtamisen väline. Sen tarkoitus on koota omaisjärjestötyön organisointiin, hallintoon ja arviointiin liittyvää pidemmän aikavälin kehitystyötä systemaattisemmaksi kokonaisuudeksi, joka kykenee säilyttämään ja juurruttamaan saavutettuja tuloksia sekä antamaan joustavan pohjarakenteen omaisjärjestötyön yhtenäisen perustan jatkokehittämiselle.

Laatujärjestelmän kokonaisuus