Tavoitelauta – tavoitteiden asettamisen apuväline

Tavoitelauta on tavoitteiden asettamisen avuksi tarkoitettu työkalu. Sen avulla voidaan hioa eri tasoisia tavoitteita siten, että alemman tason tavoitteet johdetaan aina ylemmän tason tavoitteista. Tavoitelautaa voi käyttää käytännön apuvälineenä tai pelkkänä harjoituksena.

Mihin tavoitelauta perustuu?

Tavoitelaudassa yhdistyvät eri tasoisten tavoitteiden hahmottaminen ja hyvien tavoitteiden yleiset kriteerit.

Tavoitteiden tasot

Tavoitelaudassa jaotellaan tavoitteet neljään eri tasoon: visioihin, strategisiin tavoitteisiin, taktisiin tavoitteisiin ja operatiivisiin tavoitteisiin.

Visio kuvaa sitä tavoitetilaa, isoa suuntaa, johon toiminnalla viime kädessä pyritään. Visio on pitkän aikavälin tavoite, joka saa olla erittäin iso, jopa ”mahdoton”. Vision tarkoitus on antaa suunta ja merkitys toiminnalle. Esimerkki: ME-säätiö visio on, että vuonna 2050 Suomessa ei ole yhtään syrjäytynyttä lasta tai nuorta.

Strateginen tavoite on pitkän aikavälin tavoite, joka määrittää reitin, linjan tai valinnan, jonka kautta visiota kohti pyritään. Strategisissa tavoitteissa kiteytyvät asiat, joihin keskittymistä pidetään ensisijaisina ja tärkeinä. Esimerkki: Jos visiona on syrjäytymisen loppuminen, voisi strateginen tavoite olla lasten ja nuorten osallisuuden parantuminen seuraavan viiden vuoden aikajaksolla.

Taktinen tavoite on keskipitkällä aikavälillä toteutettava strategisen tavoitteen toimenpide tai osatavoite. Esimerkki: Jos strateginen tavoite on osallisuuden lisääminen, voisi taktinen tavoite olla tietyn riskiryhmille suunnatun toiminnon järjestäminen joka kaupungissa lähivuosien aikana.

Operatiivinen tavoite on päivittäisen toiminnan lyhyen aikavälin tavoite, jolla rakennetaan edellytyksiä pidemmän aikavälin tavoitteiden toteutumiselle. Tavoitteet ovat usein suoritteita tai nopeasti toteutettavia muutoksia. Esimerkki: Jos taktinen tavoite on saada joka kaupungissa käyntiin tietty toiminta, voi operatiivinen tavoite olla uusien vapaaehtoisten rekrytoiminen toimintaan meneillään olevan toimintavuoden aikana.

Olennaista tavoitteiden eri tasoissa on hahmottaa niiden aikaväli. Mitä isommasta tavoitteesta on kyse, sitä pidemmän aikavälin se vaatii toteutuakseen. Tavoitteiden määrä on yleensä käänteisessä suhteessa tavoitteen kokoon ja aikaväliin (ts. visioita yksi ja operatiivisia tavoitteita monta).

Hyvän tavoitteen kriteerit

Tavoitelaudassa käytetään tavoitteiden hiomisen kriteereinä ns. SMART-kriteerejä. SMART koostuu viidestä kriteestä, joiden nimet tulevat englannin kielen sanoista

  • Specific = selkeä, tarkasti määritelty
  • Measurable = mitattavissa oleva
  • Achievable = saavutettavissa oleva
  • Relevant = olennainen, tärkeä, merkityksellinen
  • Time-bound = aikaan sidottu, aikataulutettu

Näiden kriteereiden mukaan on tavoitelaudalle asetettu apukysymyksiä tavoitteiden hiomiseksi.

Tavoitelauta käytännössä

Tavoitelaudan käyttö aloitetaan aina ylemmistä tavoitteista alempiin. Ydinkysymykset auttavat ensin määrittelemään, minkälaisen tason tavoitteesta on kyse. Tämän jälkeen tavoitetta hiotaan apukysymys kerrallaan, jotta tavoite täyttää hyvän tavoitteen SMART-kriteerit. Sen jälkeen voidaan siirtyä laudalla askel kerrallaan kohti alimpia tavoitteita.

Jos sinulla on jo jokin tavoite, jonka haluat pilkkoa osa- tai alatavoitteiksi, määrittele ensin, minkä tasoinen tavoite on. Tämän jälkeen voit siirtyä tavoitelaudalla kohtaan, joka vastaa tavoitettasi ja jatkaa siitä eteenpäin. Lautaa voi hyödyntää myös olemassa olevien tavoitteiden terävöittämiseen.

Tavoitelauta etenee alla esitetyn ohjeen mukaisesti:

Print Friendly, PDF & Email

Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?

Related Articles