Vapaaehtoistoiminnan käsikirja osa 2. Vastuut, velvollisuudet

Vapaaehtoistoiminta FinFami yhdistyksissä

”Vapaaehtoistoiminnan rakenteet ja toimintamallit on sovitettu yhteen organisaation muun toiminnan kanssa. (FinFami Laatukäsikirja 2017)”

Vapaaehtoistoiminnan perustehtävä FinFami yhdistyksissä on mahdollistaa vertaistuki omaisille, joiden läheisellä on mielenterveys- ja tai päihdeongelmaa, tarjota erilaisia vaikuttamismahdollisuuksia omaisten hyvinvoinnin tukemiselle sekä tarjota toiminta mahdollisuuksia kaikille kiinnostuneille. Omaisen halu ryhtyä yhdistyksen vapaaehtoiseksi voidaan nähdä osana omaisen sopeutumisprosessia hänen muuttuneessa elämäntilanteessaan. Vapaaehtoistoiminta on jokaisen henkilön omista elämänarvoista lähtevää toimintaa, jolla on tutkitusti voimaannuttava ja myönteinen vaikutus omaan ja läheisten elämään. Vapaaehtoistoiminta tuo parhaimmillaan elämään sisältöä, luo sosiaalisia suhteita sekä vahvistaa omaa elämänkokemusta. Vapaaehtoisten osallistuminen yhdistyksen toimintaan lisää ja monipuolistaa yhdistyksen palveluja. Heidän panoksensa on yhdistyksen toiminnalle erittäin merkityksellinen (FinFami Pirkanmaa).

FinFami yhdistyksissä voi toimia monenlaisissa vapaaehtoistehtävissä, toiminnan keston ja sitoutumisen pohjalta kertaluonteisista tehtävistä pidempikestoisiin, eivätkä kaikki tehtävät edellytä omakohtaista omaiskokemusta. Omakohtaista omaiskokemusta edellyttäviä tehtäviä ovat esimerkiksi kokemustoimijuus tai vertaisryhmänohjaaminen. Yhteistä kaikissa vapaaehtoistehtävissä on, että ne räätälöidään aina yksilökohtaisesti vapaaehtoisen oman mielenkiinnon, kokemuksen ja mahdollisuuksien pohjalta. Lisäksi kaikkia tehtäviä edeltää vapaaehtoisen haastattelu, vapaaehtoiskoulutus tai tehtävään perehdytys (kertaluonteiset tehtävät) ja vapaaehtoisen sopimus.

Yhdistyksen jäsenyys ei ole vapaaehtoistoimintaan mukaantulon edellytys, vaikka toki suotavaa. FinFami yhdistykset järjestävät monenlaista toimintaa – suoraan omaisia tukevaa sekä välillisesti omaisia tukevaa. Toimintamuotoja ovat: asiakaspalvelu, ryhmätoiminta, omaisten koulutus- ja kurssitoiminta, aluetyö ja markkinointi, valtakunnallinen ja kansainvälinen yhteistyö, edunvalvonta- ja tiedotustoiminta, tutkimus ja kehittäminen, verkoston koulutus- ja yhteistyö sekä virkistystoiminta. Toimintamuodot vaihtelevat eri yhdistyksissä ja suuremmissa yhdistyksissä niitä on kehitetty huomioiden ikäkaarinäkökulma, siten, että yhdistyksessä on tukitoimia omaisille vauvasta vaariin. Lisäksi vapaaehtoistoiminta nähdään osana omaisen sopeutumisprosessia, hänen muuttuneessa elämäntilanteessaan.

Muissa kuin kertaluonteisissa vapaaehtoistehtävissä, vapaaehtoisena toimiminen edellyttää sitoutumista ja pitkäjänteisyyttä. Kaikki FinFamin vapaaehtoistehtävät ovat tärkeitä ja yhtä arvokkaita oli kyse sitten kertaluonteisesta tehtävästä tai pidempikestoisesta toiminnasta. Vapaaehtoistoiminnot FinFami yhdistyksissä ovat vertaistoimintaa, palvelutoimintaa ja kansalaisvaikuttamista ja järjestötoimintaa.

Yhdistyksen vastuut ja velvollisuudet

Yhdistykset ovat vastuussa vapaaehtoistoimijoiden valinnasta, koulutuksesta, toiminnan organisoinnista ja kehittämisestä. Yhdistyksen tehtävänä on markkinoida ja mahdollistaa uusia vapaaehtoistoimintoja myös yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa (esimerkiksi kokemustoimijakoulutukset). Vapaaehtoistoimintaa ei tehdä palkkiota vastaan ja lähtökohta toiminnassa on, ettei siitä koidu kuluja vapaaehtoiselle itselleen. Vapaaehtoisille korvataan matkakulut, tarjoilukulut ja mahdollisesti kulut oman puhelimen käytöstä. Kokemustoimijat saavat halutessaan luentopalkkion, joka on heidän itsensä neuvoteltavissa toimeksiantajan kanssa heidän omilla lomakkeilla. Kokemustoimijan palkkiot ovat verotettavaa tuloa (kts. lisätietoa FinFami Kokemustoiminnan ohjekirja).

 Mitä yhdistykset tarjoavat vapaaehtoisilleen?

Järjestömme tarjoaa monia mahdollisuuksia merkitykselliseen ja mielekkääseen vapaaehtoistoimintaan. Vapaaehtoisena voi osallistua milloin itselle parhaiten sopii. Auttamalla antaa myös itselleen jotain arvokasta: uutta merkitystä elämään, iloa ja ystäviä. Me tarjoamme yhteisön, johon kuulua sekä tukea vapaaehtoistehtäviin muun muassa koulutuksin ja työnohjauksin.

Omaisyhdistyksen vapaaehtoiset saavat tehtäviinsä perehdytyksen, koulutuksen, työnohjausta ja virkistystä sekä mahdollisuuden olla mukana kehittämässä yhdistysten toimintaa. Vapaaehtoisella on siis oikeus omaisyhdistyksen henkilöstön tarjoamaan tukeen sekä ohjaukseen toimiessaan yhdistyksen vapaaehtoisena. Säännöllinen koulutus, työnohjaus, virkistystoiminta ja toiminnan arviointi turvaavat työn laadun ja vapaaehtoisten oman jaksamisen. Omaisyhdistyksen vapaaehtoistoiminta tarjoaa tekijöilleen yhteisön, johon kuulua ja mahdollisuuden oppia jatkuvasti uutta. Toiminnassa on tärkeää yhdessä tekeminen paitsi toisten vapaaehtoisten myös työntekijöiden kanssa, osallisuus ja yhteenkuuluvaisuus ja jaettu osaaminen, jossa erilaista osaamista arvostetaan. Vapaaehtoistoiminta antaa parhaimmillaan paljon myös tekijälleen. Toiminta tuo hyvän mielen, ryhmään kuulumisen tunteen ja mielekästä ajankulua arkeen. Jokaisella ihmisellä on omat syynsä ja motiivinsa lähteä mukaan vapaaehtoistoimintaan. Sellaisia ovat esimerkiksi: halu auttaa toista saman kokenutta, mielekästä ja hyödyllistä tekemistä, tarpeellisuuden tunnetta ja vastapainoa muulle elämälle tai uuden oppimista, mahdollisuuksia itsensä toteuttamiseen. Yhdessäoloa, ryhmään kuulumista, uusia ystäviä ja tuttavia. Vapaaehtoisen haastattelussa ja koulutuksen aikana on hyvä selvittää vapaaehtoisen motiiveja toimintaan mukaan tulolle.

”Tutkimusten mukaan lähes joka toinen (46%) mielenterveysomaisista on vaarassa masentua itse. Vapaaehtoisena voi auttaa”

Vapaaehtoisena voi antaa tukea sitä tarvitseville, vaikuttaa mielenhyvinvointiin ja tuottaa iloa ja toivoa sekä vaikuttaa ennaltaehkäisevän mielenterveysomaistyön kehittymiseen. Uusia toimintoja kehitetään toiminnassa mukana olevien kanssa. Vapaaehtoisilla on mahdollisuus vaikuttaa toiminnan sisältöihin ja tehdä yhteiskunnallisesti merkityksellistä, kansalaisjärjestölähtöistä työtä. Alla olevassa taulukossa (Taulukko 1.) on koottuna vapaaehtoisen oikeuksia ja velvollisuuksia.

 

Vapaaehtoisen oikeuksia: Vapaaehtoisen velvollisuuksia:
toimia vapaaehtoisena, ei työntekijänä toimia päihteettömänä
sitoutua itselle sopivaksi ajaksi ja itselle sopivaan tehtävään

 

huolehtia omasta jaksamisesta vapaaehtoisena

 

kieltäytyä tarjotusta tehtävästä ohjata tarvittaessa ottamaan yhteyttä työntekijään (esim. jos ryhmäläinen tarvitsee apua oman vointinsa vuoksi tai käyttäytyy epäasiallisesti. Kriisitilanteissa soittaa apua 112 ja ilmoittaa työntekijälle).

 

siirtyä muihin vapaaehtoistehtäviin

 

sitoutuminen vaitiolovelvollisuuteen toiminnan aikana ja tehtävän päättymisen jälkeen
perehdytykseen, ohjaukseen, koulutukseen, tukeen

 

pitää kiinni sovituista asioista/sitoumuksista

 

lopettaa vapaaehtoistoiminta niin halutessaan noudattaa vapaaehtoistoiminnan sovittuja pelisääntöjä
 

ryhmätapaturmavakuutukseen

 

ilmoittaa ajoissa, jos tulee este hoitaa sovittu tehtävä

 

osallistua vapaaehtoisten tapaamisiin ja virkistystoimintaan

 

kunnioittaa toiminnassa mukana olevia
 

saada toiminnasta iloa ja jaksamista

 

ilmoittaa työntekijälle tuen tai avun tarpeesta
Ilmoittaa työntekijälle, jos haluaa lopettaa vapaaehtoisena toimimisen

 

Vapaaehtoistoimintoja FinFamissa

 

FinFami -yhdistysten toiminta perustuu aina mielenterveysomaisten tarpeisiin. Vapaaehtoiset muodostavat toimintamme perustan. Työntekijät ja vapaaehtoiset toimivat tosiaan täydentäen. Vapaaehtoistoiminnot FinFami-yhdistyksessä voidaan jaotella esimerkiksi sen mukaan, onko vapaaehtoisella omakohtaista kokemusta läheisen psyykkisestä sairaudesta tai ei.

 

Yhteistä kaikissa tehtävissä   –  toivon näköala, et jää yksin

 

Vapaaehtoiset, joilla ei ole omakohtaista omaiskokemusta voivat toimia erilaisissa kevyempää sitoutumista vaativissa matalankynnyksen tehtävissä kuten esimerkiksi kertaluonteisesti tilaisuuden valokuvaajana, apuna tilaisuuksissa, materiaalin tuottamisessa viestinnän tueksi, erilaissa talkootehtävissä, esitteiden jaossa, postitusapuna, sosiaalisen median päivitysten jaossa, somevapaaehtoisena, tehdä lahjoituksen ja joissakin yhdistyksissä he voivat myös kouluttautua tukihenkilöksi. Lisäksi he voivat toiminnallaan vaikuttaa mielenterveyden häiriöihin kohdistuvien ennakkoluulojen vähenemiseen esimerkiksi some-lähettiläinä.

Omakohtaisen kokemuksen omaava vapaaehtoinen eli mielenterveysomainen voi toimia ryhmänohjaajana, kokemusasiantuntijana, kehittämisasiakkaana, omaisen tukihenkilönä, ”auttavana omaisena”/ vertaistukijana, virkistys-, loma- ja kurssitoiminnan apuohjaajina sekä kokemustoimijana kurssi- ja yleisötilaisuuksissa ja omaisen äänenä mediassa. Vapaaehtoisen tehtävänä on toimia vierellä kulkijana kohdaten toinen tasavertaisena ja toiminnallaan vaikuttaa mielenterveyden häiriöihin kohdistuvien ennakkoluulojen vähenemiseen. FinFami -yhdistyksissä hallituksen jäsenet ovat myös yhdistyksen vapaaehtoisia, vaikka rahoittajan arvioinneissa heitä ei lasketa mukaan vapaaehtoistoimijoihin. FinFami-yhdistykset ovat määritelleet säännöissään esimerkiksi sen, kuinka moni hallituksen jäsenistä on mielenterveysomainen, ammattilainen jne. Jokainen yhdistyksen toimija; vapaaehtoinen ja työntekijä ovat aina toiminnan käyntikortteja, jotka viestivät toiminnallaan myös ulospäin.

 Vapaaehtoinen omaisen vertaistukijana/ tukihenkilönä….

 • sitoutuu FinFami yhdistyksen arvoihin
 • kuuntelee, tukee ja ilmaisee välittämistä
 • toimii asiakkaalle peilinä: asiakas voi nähdä itsensä uudessa valossa vapaaehtoisen kautta
 • arvostaa omaisen tarinaa ymmärtäen omaisen huolen hänelle merkityksellisenä asiana
 • kannustaa asiakasta kirjoittamaan, puhumaan ja ilmaisemaan tunteita
 • kuuntelee ottamatta kantaa vähättelemättä, paisuttelematta
 • ymmärtää asiakkaan kertomuksesta ydinkohdat
 • auttaa asiakasta sietämään tilannettaan, sillä ongelma ei useinkaan ratkea heti, vaan siihen tarvitaan aikaa
 • auttaa asiakasta ratkaisemaan ongelmansa oma-aloitteisesti
 • luo toivoa selviytymisestä
 • rohkaisee pohtimaan toimintavaihtoehtoja
 • kannustaa sosiaalisen tukiverkoston luomiseen (perhe, ystävät, kaverit)
 • ohjaa tarvittaessa ammattiauttajan luo.

FinFami yhdistysten vapaaehtoiskoulutuksessa käydään läpi, miten omaisen auttaminen perustuu aitoon kohtaamiseen – ihminen ihmiselle, luottamuksellisuuteen ja toisesta välittämiseen, myötäelämiseen ja myönteisyyteen. Myönteisyys auttaa kestämään vaikeitakin elämäntilanteita. Se luo uskoa ja toivoa tulevaisuuteen. Myönteinen asenne auttaa myös vapaaehtoistoimijaa jaksamaan (FinFami Pirkanmaa – vapaaehtoistoiminnan käsikirja). Vapaaehtoiskoordinaattoreilla/vapaaehtoisjohtajilla on vastuu toiminnan arvostuksen syntymisestä ja siitä kiinnipitämisestä. Jokainen vapaaehtoinen ja jokainen toimija/ omainen on yhtä arvokas, emme kilpaile toisten tarinoilla, kokemuksilla tai tehtävillä. Jokaisen tehtävä on merkityksellinen toiminnalle.

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?

Related Articles