Vapaaehtoistoiminnan käsikirja osa 1. Periaatteet, tavoitteet

Vapaaehtoistoiminnan juuret FinFami yhdistyksissä

 

FinFami yhdistykset ovat lähteneet liikkeelle 1980-luvulta alkaen vapaaehtoisvoimin omaisten omasta tarpeesta saada tukea ja apua myös itselleen läheisen mielenterveysongelmissa – psykiatrisen hoidon painopisteen siirtyessä yhä enemmän avohoitoon. Vapaaehtoistoiminta on merkittävä osa yhdistysten toimintaa tänäkin päivänä. Vapaaehtoistoiminta täydentää ammattityötä ja tuo siihen uusia sisältöjä, monipuolisuutta ja näkyvyyttä. Vapaaehtoistoiminta on omasta halusta lähtevää, toisten ihmisten tukemista ja auttamista elämän eri tilanteissa. Vapaaehtoisuuden perustana on toimiminen ilman rahallista palkkaa hyvän asian puolesta. Parhaimmillaan vapaaehtoistoiminta on henkisesti palkitsevaa kaikille osapuolille. FinFamiyhdistyksissä vapaaehtoisina toimivat niin omaiset kuin myös mielenterveysomaistoiminnasta kiinnostuneet henkilöt.

 

Vapaaehtoistoiminnan määritelmä

 

Vapaaehtoistoiminnasta käytetään yleisesti määritelmää, jonka mukaan se on yksittäisten ihmisten ja yhteisöjen hyväksi tehtyä toimintaa, josta ei saa rahallista korvausta. Vapaaehtoinen siis toimii omasta tahdostaan, oman valintansa ja motivaationsa mukaisesti muiden ihmisten tai yhteisön hyväksi ilman odotusta rahallisesta korvauksesta. FinFami yhdistysten vapaaehtoistoiminnan määritelmään soveltuu myös seuraava:

”Vapaaehtoistoiminta on osallistumista vuorovaikutukseen perustuvaan organisoituun auttamis- ja tukitoimintaan, joka tähtää henkisen ahdingon lievittämiseen tai elinoloihin liittyvän puutteen korjaamiseen. Vapaaehtoistoimintaa ei tehdä taloudellisena yritystoimintana, palkkatyönä eikä erityisenä harjoitteluna, vaan tehtävään valmennusta saaneen auttajan motiivi perustuu ajatukseen, että hän voi olla avuksi ja oppii itsekin jotakin tärkeää. Myös tällaiseen toimintaan liittyvät tukitehtävät kuuluvat vapaaehtoistyön piiriin” (FinFami Pirkanmaa: Eskola ym. 2001).

Yleisesti laaditut vapaaehtoistoiminnan periaatteet on hyvä käydä läpi vapaaehtoisen kanssa esimerkiksi vapaaehtoiskoulutuksessa. Periaatteet ovat:

 • Vapaaehtoisuus

Vapaaehtoistoimintaan tullaan vapaaehtoisesti, omasta halusta. Olennaista vapaaehtoistoiminnassa on henkilön oma tahto sekä halu tehdä ja olla mukana toiminnassa.

 • Tasa-arvoisuus

Toiminnassa kohdataan tasa-arvoisina ja jokaista mukana olevaa arvostetaan.

 • Vastavuoroisuus

Toiminnan tavoitteena on tuottaa hyvää mieltä kaikille siihen osallistuville.

 • Palkattomuus

Toiminnasta ei saa rahallista korvausta ja ”palkkana” on toiminnasta saadut kokemukset.

 • Ei-ammattimaisuus

Tavallisen ihmisen tiedot ja taidot riittävät. Vapaaehtoinen ei korvaa ammattilaista.

 • Luotettavuus ja sitoutuminen toimintaan

Vapaaehtoinen on luotettava. Vapaaehtoisen on itse arvioitava voimavaransa, jotta hän ei lupaa

tehdä enemmän kuin ehtii ja jaksaa. Jokaisella on oikeus itse määritellä kuinka pitkäksi aikaa

hän haluaa sitoutua.

 • Luottamuksellisuus ja vaitiolovelvollisuus

Vapaaehtoinen on vaitiolovelvollinen. Vaitiolovelvollisuus jatkuu myös toiminnan päätyttyä.

 • Moninaisuus

Vapaaehtoistoiminnassa suvaitaan kaikkia mukanaolevia heidän kansallisuudestaan, ihonväristään, uskonnostaan tai muista tekijöistä riippumatta. Vapaaehtoinen kunnioittaa ja hyväksyy sen, että ihmisillä voi olla erilainen tausta ja erilaisia mielipiteitä.

 Puolueettomuus

Vapaaehtoistoiminnassa toimitaan tasapuolisesti kaikkien edun mukaisesti. Vapaaehtoinen ei asetu kenenkään puolelle, vaan pyrkii toimimaan yhteistyössä eri osapuolten kanssa.

 Vapaaehtoisen ehdoilla toimiminen

Jokainen on oman elämänsä asiantuntija ja vastaa itse tekemisistään. Vapaaehtoinen toimii rinnalla kulkijana, kuuntelijana ja tukena. Vapaaehtoisella on oikeus tukeen ja ohjaukseen tehtävässään.

Toiminnan mielekkyys

Vapaaehtoistoiminnan on tarkoitus olla mielekästä kaikille toimintaan osallistuville. Vapaaehtoistoiminta ei saisi koskaan muodostua ikäväksi pakoksi.

(Lähde: Sosiaali ja terveysturvan keskusliiton koulutusmateriaali)

Vapaaehtoistoiminnan yhteiset tavoitteet FinFami- yhdistyksissä (FinFamin vapaaehtoisstrategian pohjalta):

 • Vahvistaa FinFami-yhdistysten toiminnan päätavoitetta ja visiota; olemme tunnettu, vetovoimainen ja vahva mielenterveysomaistyön asiantuntija ja järjestövaikuttaja – mielenterveysomaisten tuen ja toivon mahdollistaja. Mielenterveyteen liittyvät ennakkoluulot ovat vähentyneet ja mielensairaudet ovat tasa-arvoisia muiden sairauksien kanssa
 • Monipuolistaa omaistoimintaa
 • Tukea mielenterveysomaisten omaa hyvinvointia ja jaksamista

 

Print Friendly, PDF & Email

Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?

Related Articles