Mielenterveysomaisyhdistyksen mallisäännöt

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on ??? ja sen kotipaikka on ???

2 § Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on tukea omaisia, joilla on perhepiirissään tai läheisissään psyykkisesti sairastuneita tai psyykkisistä toimintakyvyn häiriöistä kärsiviä ihmisiä.

Yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseksi toimintaan kuuluu:
– koulutus, tiedottaminen ja julkaisutoiminta,
– omaisten tukeminen ja neuvonta,
– omaisten edunvalvonta,
– ryhmätoiminta, kontaktitoiminta ym.,
– sopeutumisvalmennuskurssit,
– yhteistyö mielenterveystyötä tekevän virallisen tahon ja eri järjestöjen kanssa,
– kokeilutoiminta ja tutkimustyö
– muu omaisten jaksamista ja hyvinvointia tukeva toiminta.

Yhdistys voi toimintaansa varten hankkia varoja jäsenmaksujen, lahjoitusten, arpajaisten, myyjäisten, yleisten rahankeräysten, juhlien ja vastaavien tilaisuuksien avulla sekä vastaanottamalla testamentteja. Lisäksi yhdistys voi omistaa irtainta omaisuutta ja kiinteistöjä sekä harjoittaa julkaisu- ja kustannustoimintaa.

3 § Jäsenet

Yhdistykseen jäseniksi voivat liittyä kaikki, jotka hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Kannattajajäseniksi voivat liittyä yksityiset henkilöt tai oikeuskelpoiset yhteisöt, jotka haluavat tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Jäsenet ja kannattajajäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä kutsua yhdistyksen kokouksessa henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisestaan yhdistyksen kokouksessa. Yhdistyksen hallituksella on oikeus erottaa yhdistyksestä jäsen, joka rikkoo yhdistyksen sääntöjä tai toimintaperiaatteita vastaan taikka toimii muuten hyvin tapojen tai lain vastaisesti sekä jos jäsen menettelyillään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vaikeuttaa yhdistyksen toimintaa.

4 § Jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous. Varsinaisten jäsenten ja kannatusjäsenten jäsenmaksut voivat olla erisuuruiset. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua. Jäsen, joka jättää jäsenmaksun kahtena peräkkäisenä vuonna maksamatta, katsotaan eronneeksi.

5 § Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat syyskokouksessa kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja sekä vuodeksi kerrallaan valitut 2-6 muuta varsinaista jäsentä ja 0-4 varajäsentä. Hallituksen jäsenen ei tarvitse olla yhdistyksen jäsen, ja hallitukseen pyritään valitsemaan myös mielenterveysalan asiantuntijoita. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallitus voi valita keskuudestaan työvaliokunnan sekä asettaa muita toimikuntia tai työryhmiä, jotka toimivat hallituksen alaisina toimieliminä. Toimikuntiin ja työryhmiin hallitus voi nimetä yhdistyksen jäseniä ja kutsua muita asiantuntijoita.

6 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin kanssa tai hallituksen päätöksellä yhdistyksen toimihenkilöt yksin.

7 § Tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

8 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-huhtikuussa ja syyskokous syys-marraskuussa hallituksen määräämänä päivänä. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Yhdistyksen ylimääräinen kokous on pidettävä, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään yksi kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii. Kokous on pidettävä neljäntoista (14) päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

9 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse.

10 § Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
 6. valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja ja joka vuosi hallituksen muut jäsenet
 7. valitaan yksi tilintarkastaja/toiminnantarkastaja ja varatilintarkastaja/varatoiminnantarkastaja tai tilintarkastusyhteisö tarkastamaan seuraavan vuoden hallintoa ja tilejä
 8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

11 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kahdessa peräkkäisessä kokouksessa vähintään kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen yhdistyksen viimeisen kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

Print Friendly, PDF & Email

Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?

Related Articles