Pidetään työhyvinvoinnista huolta työn arjessa

Tuloksellinen ja aidosti vaikuttava työ edellyttää välillä pysähtymistä työhyvinvoinnin ja reflektoivan keskustelun äärelle. Vuorovaikutus työyhteisössä synnyttää parhaimmassa tapauksessa yhteisiä ideoita ja luo työyhteisön, joka suuntaa yhteiseen tavoitteeseen. Kiireisessäkin työyhteisössä on tärkeää välillä palata keskustelun ja työhyvinvoinnin kysymysten äärelle, koska usein tuloksellinen työyhteisö rakennetaan hyvinvoivan työyhteisön peruspilareille.

Hyvinvoivassa työyhteisössä työhön sitoutuminen kasvaa ja sairauspoissaolot vähenevät. Työhyvinvointi vaikuttaa järjestön imagoon, talouteen ja kilpailukykyyn. Kukoistavissa työyhteisöissä myönteistä kannustuspuhetta on vähintään kolminkertaisesti kielteiseen ja vähättelevään puheeseen verrattuna. Tämän vuoksi on tärkeää ottaa työhyvinvoinnin toimenpiteitä osaksi normaalia työarkea, pienin teoin.

FinFamissa on kehitetty monia materiaaleja, joita voi hyödyntää reflektoivan työotteen kehittämisessä.

Tiimityön kokonaisuutta voi hyödyntää tiimin toiminnan rakentamisessa ja kehittämisessä. Materiaalikokonaisuus tukee reflektoivaa keskustelua tiimin toiminnassa. Tiimityön mallia ja arviointikysymyksiä voi käyttää apuvälineenä tiimin tavoitteiden, vastuiden ja tehtävien määritellyssä.

Itsensä johtamisen materiaalikokonaisuudessa olevia kysymyksiä voi hyödyntää esimiehen ja työntekijän välisissä keskusteluissa. Kysymykset tukevat reflektoivaa keskustelua, koska ne keskittyvän työn tekemisen sisältöihin, tavoitteisiin ja työn tulosten seurantaan.

Opiskelijat FinFami-järjestössä koosteesta löydät materiaaleja, joiden avulla voi keskustella opiskelijan odotuksista harjoittelussa. Säännöllinen keskustelu harjoittelijoiden kanssa on tärkeää ja tuo parhaimmassa tapauksessa uusia ideoita järjestön toimintaan.

Positiivisen palautteen työhyvinvointityökalua voi hyödyntää palautteen antamisessa työpaikalla. Materiaali sisältää kysymyksiä, joiden avulla voi antaa positiivista palautetta kollegalle tai esimiehelle.

Työhyvinvointisuunnitelmaa voi hyödyntää työhyvinvoinnin kehittämisessä. Missä mennään nyt ja mitä tavoitellaan työhyvinvoinnin osalta?

Pidetään työhyvinvoinnista huolta kiireisessä työarjessa. Ollaan kiinnostuneita kollegan tai esimiehen työtilanteesta ja pysähdytään välillä kuuntelemaan toinen toisiamme. Tehdään yhdessä hyvinvoiva työpaikka.

Print Friendly, PDF & Email